Wat we doen ?

Services

Welke diensten bieden wij aan?

Een kwaliteitsvolle juridische ondersteuning in HR impliceert een kennis en een transversale beoefening van diverse materies van het recht dat betrekking heeft op de werknemers:
-Individueel en collectief arbeidsrecht, Sociaal zekerheidsrecht, Fiscaliteit van de werknemers, Privéleven, Pensioenen,Relaties met zelfstandigen, Immigratie.

DEL-Law staat aldus haar cliënten bij in :

Day-to-day

Wij geven bijstand voor alle dagelijkse aspecten in HR, werkaanbiedingen, arbeidsovereenkomsten, beheer van kredieten, opmaak en nazicht van sociale documenten, sociale inspecties, ontslag, disciplinaire sancties, enz. dit in het kader van een gecoördineerd en geïntegreerd beheer van de praktijk en de omgeving van de cliënt.

Herstructureringen

Wij geven regelmatig advies in het kader van herstructureringsprojecten, met inbegrip van de uitvoering van programma’s van collectieve ontslagen / sluiting, outsourcing en harmonisering van de arbeidsvoorwaarden, evenals adviezen in het kader van de informatie en raadpleging van de ondernemingsraden of de vakbonden.

Loon-Package

Wij adviseren over alle vormen van loon gestort aan werknemers, kaderleden of consulenten, of het nu in de vorm van cash is, loon op basis van aandelen of andere vormen van loon, aanmoediging of voordelen. Wij verstrekken eveneens raadgevingen over vragen die gelinkt zijn aan dadingen en hebben een ruime ervaring inzake fiscale planning en sociale zekerheid voor de mobiele werknemers en hun werkgevers met inbegrip van de toepassing van het bijzonder regime voor de geëxpatrieerde kaderleden, dit alles met beheer van de fiscale aspecten, aspecten van sociale zekerheid en de vereisten van het arbeidsrecht.

Wij kunnen aldus bijstaan en adviseren over de fiscale aspecten, de aspecten van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en, desgevallend, het privéleven verbonden met de invoering :

– van aandelenplannen of aandelenopties (bijvoorbeeld, aandelenoptieplannen, spookaandelen, spaarplannen via aandelen) in een internationale context ;
– bonusplannen en andere voordelen (bijvoorbeeld, terugbetalingen van kosten; dagvergoedingen, bedrijfswagen, computer, GSM, representatievergoedingen, collectieve verzekeringen en individuele pensioenverplichtingen, enz. );
– cafetariaplannen ;
– beheersmaatschappijen : opstellen van akkoorden van beheer / advies, waarbij schattingen van winsten / potentiële kosten worden verstrekt ;
– akkoorden over niet-concurrentie of niet-sollicitatie gesloten na de verbreking van de arbeidsovereenkomst; en
e. loonsplit, detacheringen, bijzonder statuur voor buitenlandse kaderleden.

Privéleven van de werknemers en vertrouwelijkheid

Advies over de kwesties van vertrouwelijkheid van gegevens op Belgisch niveau (GDPR en wet), de collectieve overeenkomsten nr. 38, 68 en 81, het geheim van (tele) communicaties opgelegd door artikel 314bis van het strafwetboek en artikel 124 van de wet van 13 juni 2005, enz.) of op Europees niveau die betrekking hebben op werknemers (bijvoorbeeld, invoering van klokkenluidersregeling -whistle blowing-, controle over het gebruik van internet en e-mail, behandeling en overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland) en klanten (bijvoorbeeld, behandeling en overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland, marketing).

Discriminatie en gelijkheid

Adviezen over de toepassing en de naleving van verschillende bepalingen die discrimatie verbieden.

Geschillen en onderhandelingen

Adviezen en beheer van geschillendossiers die betrekking hebben op alle HR-aspecten en met name betwistingen tegen de RSZ of werknemers (met inbegrip collectief) inzake loon en voordelen, ontslag, wijziging van arbeidsvoorwaarden, en onderhandeling van een dading tegen de beste voorwaarden. Wij ondersteunen ook kaderleden en managers in hun onderhandelingen bij vertrek teneinde de beste financiële voorwaarden te bekomen en dit met inbegrip van deals van meer dan een miljoen euro’s.

Audits

Due Diligence en audits inzake tewerkstelling, persoonlijke inkomstenbelasting, sociale zekerheid en pensioen in het kader van belangrijke dadingen (met inbegrip van een bijstand door de opmaak van voorstellingen en waarborgen / pensioenbarema’s van SPA / APA) of het dagelijks beheer en de adviezen over kwesties van informatie en raadpleging (bijvoorbeeld, Fusie HP-Compaq, uittreding van Invensys Transmission; uittreding van Bekaert Fencing; IPO Belgacom).

Voor wie werken we?

We staan voornamelijk Belgische of internationale bedrijven, KMO’s of verenigingen (Belgisch of internationaal) bij, ook als we ook regelmatig leidinggevenden of senior managers adviseren in verschillende aspecten van hun loopbaan.

Onze klanten tellen in het bijzonder (met hun akkoord)

We werken nauw samen met organisaties zoals BECI of FAIB.

 

DEL-Law is uiteraard betrokken bij alle aspecten van het Belgisch recht, maar heeft ook een stevig netwerk van verbonden advocatenkantoren waardoor het haar cliënten in het EAME-gebied kan bedienen voor specifieke projecten of dagelijks, indien nodig via gecoördineerde facturering.

Met welke resultaten? (Advies van klanten)

Advies van derde partijen / Rankings / Directories