Privacy – Nieuwe SCC’s

Gepost op 27 september 2021
Vorig Volgend
Onze laatste DEL-Law nieuwsbrief (in het Frans, Nederlands en Engels) gaat over de inwerktreding op 27 september 2021 van het uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de Commissie van 4 juni 2021 in werking, dat is aangenomen in de nasleep van het Schrems II-arrest van het HvJ en waarin nieuwe standaardcontractbepalingen (SCC's) zijn opgenomen overeenkomstig de GDPR (Verordening (EU) 2016/679). Wij assisteren u bij de implementatie van deze veel strengere clausules.

Op 27 september 2021 treedt het uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de Commissie van 4 juni 2021 in werking, dat
is aangenomen in de nasleep van het Schrems II-arrest van het HvJ en waarin nieuwe standaardcontractbepalingen
(SCC's) zijn opgenomen overeenkomstig de GDPR (Verordening (EU) 2016/679). Vanaf 27 september 2021 moeten
de nieuwe SCC's worden gebruikt om passende waarborgen voor gegevensbescherming te bieden in de zin van
artikel 46, lid 1, van de GDPR voor internationale doorgiften van gegevens naar landen die geen "passend"
beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden, in plaats van de oude SCC's van 2001, 2004 en 2010 op basis
van Richtlijn 95/46. Uiteraard wanneer men zich voor de doorgifte niet op een ander mechanisme of een uitzondering
beroept. Contracten die vóór 27 september 2021 met gebruikmaking van de oude SCC's zijn gesloten, blijven
evenwel geldig tot 27 december 2022.
Ter herinnering: de nieuwe SCC's moeten worden toegepast in overeenstemming met de op 11 november 2020 door
het Europees Comité voor gegevensbescherming gepubliceerde Aanbeveling 2020/01 inzake maatregelen ter
aanvulling van de doorgifte-instrumenten teneinde naleving van het beschermingsniveau van persoonsgegevens in
de Unie te waarborgen.
De nieuwe SCC's, die een modulaire, niet-onderhandelbare aanpak met vier scenario's omvatten, bevatten
aanvullende vereisten om de adequaatheid te waarborgen, waaronder de verplichting voor de partijen om
aanvullende transparantie- en kennisgevingscontroles uit te voeren met betrekking tot overheidsverzoeken voor
toegang, en om een beoordeling van de wetgeving van het derde land uit te voeren en te documenteren teneinde
te bevestigen dat deze wetgeving de naleving door de importeur van de voorwaarden in de SCC's niet verhindert,
rekening houdend met de feitelijke omstandigheden van de overdracht en alle aanvullende waarborgen die zijn
vastgesteld. De partijen moeten met name garanderen dat zij geen reden hebben om aan te nemen dat de wetten
en praktijken in het land van bestemming de importeur verhinderen aan zijn verplichtingen krachtens de nieuwe
SCC's te voldoen. Indien een wetswijziging niet langer een adequaatheid waarborgt, moet de gegevensexporteur de
doorgifte opschorten en kan hij het contract beëindigen.
Ook moet worden gewezen op het verruimde toepassingsgebied, het meerpartijen docking-systeem, de
rechtstreekse rechten die rechtstreeks aan betrokkenen worden verleend, de vervanging van
gegevensverwerkingsovereenkomsten of de aansprakelijkheidsregeling die door de SCC's is ingesteld.
De nieuwe SCC's zijn niet van toepassing op VK niet-EU doorgiften.
Het team van DEL-Law staat klaar om u te ondersteunen bij deze vrij strenge vereisten.

Gelinkte publicaties

Persartikelen

Covid en telewerk in Brussel

Met een recordvaccinatiegraad van 70% heeft België zijn gezondheidsbeperkingen met ingang van 1 september 2021 versoepeld. Het is terug naar "face-to-face" op kantoor en tijdens vergaderingen. Telewerken - dat al niet meer verplicht was sinds 27 juni 2021 - wordt...
Door