CAO 149 Telewerken

Gepost op 18 februari 2021
Vorig Volgend
De Nationale Arbeidsraad heeft op 26-1-2021 collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 149 afgesloten over aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis. Deze CAO is suppletief en alleen van toepassing op bedrijven die GEEN bestaande akkoorden hebben over structureel telewerk (CAO 85)...

De Nationale Arbeidsraad heeft op 26-1-2021 collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 149 afgesloten over aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis.

Deze CAO is suppletief en alleen van toepassing op bedrijven die GEEN bestaande akkoorden hebben over structureel telewerk (CAO 85) of incidenteel telewerk (Wet 5-3-2007) van vóór 1-1-2021. Deze kader-CAO voorziet met name:

  • de verplichting om de toepassingsvoorwaarden vast te leggen in een CAO, het arbeidsreglement, een beleidsregeling of individuele overeenkomsten;
  • de verplichting om de modaliteiten vast te stellen voor de terbeschikkingstelling van de apparatuur en de technische ondersteuning, de dekking van de kosten in verband met het gebruik van de eigen apparatuur en de bijkomende verbindingskosten;
  • de verplichting om de modaliteiten voor de controle op de te behalen resultaten / beoordelingscriterium, de bereikbaarheid en, indien nodig, de uurroosters (bij gebreke hieraan, de oorspronkelijke uurroosters) vast te stellen;
  • de handhaving van individuele rechten (onder voorbehoud van de veranderingen die inherent zijn aan telewerk) en collectieve rechten (informatie);
  • de verplichting om informatie te verstrekken over de bescherming van de gegevens, regels voor het gebruik van IT, het beleid inzake welzijn op het werk en de namen en contactgegevens van de personen die kunnen optreden (leidinggevende, preventieadviseur, arbeidsgeneesheer of vertrouwenspersoon) en om een analyse uit te voeren van de risico's eigen aan telewerk;
  • de verplichting om werknemers en de hiërarchische lijn waar nodig te informeren en op te leiden op het gebied van telewerk.

Ter vergelijking met het structureel of incidenteel telewerk , wordt opgemerkt dat de CAO:

  • niet expliciet de verplichting inhoudt om met de werknemer een schriftelijke overeenkomst af te sluiten op de punten onder (ii) hierboven;
  • voorziet in de mogelijkheid voor de werkgever om "controle uit te oefenen op de resultaten en/of de uitvoering van het werk" om punctueel "na te gaan" of het werk "daadwerkelijk en correct werd verricht", waarbij echter direct wordt verwezen naar CAO 81 en de GDPR en indirect naar het telecommunicatiegeheim; en
  • de verplichting voor de werkgever voorziet om maatregelen te treffen om de “sociale contacten tussen collega's” in stand te houden en isolement te vermijden, maar zonder de mogelijkheid om teruggeroepen te worden naar het kantoor.

Deze CAO verstrijkt op 31 december 2021, maar kan eerder vervallen als de bijzondere Covid-maatregelen in de tussentijd worden opgeheven.

Gelinkte publicaties

Nieuwsbrieven

Ministerieel Besluit COVID

De laatste versie van het Ministerieel Besluit (MB) van 28 oktober 2020, zoals gewijzigd door het MB van 26 maart 2021, handhaaft de verplichting tot telewerken, behalve voor essentiële sectoren of wanneer de aard van de functie of de continuïteit...
Door
Nieuwsbrieven

COVID-19 - Bijwerken

Ingevolge de beslissing van de Belgische regering van 24 april 2020 om over te gaan tot een progressieve afbouw van de lockdown in drie fasen, werd het ministerieel besluit (MB) van 23 maart 2020 gewijzigd door een MB van 8 mei 2020 met het oog om phase 1.b in te voeren met aanvang op 11 mei. De wijzigingen kunnen als volgt samengevat worden (zie ook in bijlage een officieuze coördinatie met de wijzigingen aangeduid):

Door